Advocatia logo

Tjenester

Et unikt kompetansemiljø på Indre Østland

Tjenester

Thallaug bistår både små, mellomstore og store bedrifter over hele østlandsområdet med årlig omsetning opp til 1 mrd. Vi yter jevnlig bistand i Oslo-området hvor vår pris fremstår som svært konkurransedyktig.

Thallaug bistår også i stor grad kommuner og andre offentlige organer i ulike sammenhenger.

Vår avdeling for fast eiendom bistår grunneiere, tomtefestere, landbruks- og skogbruksklienter og selskaper i et hvert spørsmål knyttet til fast eiendom.

Vår personavdeling er spesialisert på privatpersoners rettsforhold og arbeider med ekteskapsloven, barnefordeling, straff, forbrukerjuss mv. hvor enkeltindividet er i fokus.


Forretningsjussforretningsjuss

Thallaug bistår næringslivsklienter både som rådgivere i interne strategiske eller organisatoriske prosesser, og i forhandlinger og prosesser for domstoler og forvaltningsorganer. Industri- og produksjonsbedrifter, bedrifter i handels- og servicenæringen, entreprenører, eiendomsselskaper, banker, kulturinstitusjoner m.fl. søker jevnlig vår bistand. Vår kompetanse spenner over hele spekteret av det forretningsjuridiske feltet, som selskapsrett, skatt og avgift, transaksjoner, bank og finansiering, generasjonsskifter, kontrakter og forhandlinger, offentlige anskaffelser og konkurranserett, statsstøtte, styrearbeid, insolvens, arbeidsrett, immaterialrett og markedsføring, kulturjuss, offentlig rett og det offentliges erstatningsansvar.

Vi yter også omfattende bistand og råd til offentlige oppdragsgivere og leverandører i offentlig anskaffelse.

Gjennom blant annet arbeid som statens prosessfullmektig i skattesaker, planleggingsoppdrag i selskaps- og skattespørsmål, et stort antall styreverv, jevnlige bostyreroppdrag i konkurssaker, oppdrag for kulturinstitusjoner mv., har vi opparbeidet kompetansen som er påkrevd for å gi effektiv og kommersiell oppfølgning tilpasset den enkelte sektor og klientens behov.

Kontaktperson: Wilhelm Hopen
Advokater i forretningsjuridisk avdeling: 
Aslak Runde, Jesper Holte, Kristian Berg Tomren, Tore Thallaug, Wilhelm Hopen, Kjetil Schonhowd, Kirsti Mengshoel


Personjuss

Flere av våre advokater har lang erfaring i å bistå privatpersoner i rådgivning og prosedyre for domstolene. Dette gjelder både i saker mot det offentlige, og i tvister mellom private. 

Arv og skifte, herunder testament og fremtidsfullmakt, strafferett, ektefelleskifte og barnefordeling, kjøp og salg av fast eiendom, arbeidsrett, husleie, forbrukertvister, barnevernsaker, plan- og byggesaker, erstatningsrett og forsikringsrett, pasientskader, personvern og psykisk helsevern er sentrale rettsområder.

Våre advokater har prosedert et stort antall saker innenfor samtlige av de ovennevnte rettsområder.

Kontaktperson: Jesper Holte
Advokater i personjuridisk avdeling: Hilde Goflebakke, Wilhelm Hopen


Fast eiendom

Thallaug har lenge hatt hele landet som nedslagsfelt i tingsrettslige spørsmål og landbrukssaker. Moderne landbruksdrift har forgreninger inn i forretningsjussen hvor våre tingsrettsadvokater trekker veksler også på Thallaugs forretningsjuridiske kompetanse. Vi bistår i alle sakstyper knyttet til fast eiendom eller landbruk, som for eksempel: Tomteutvikling og grunneiersamarbeid, arealplanlegging og byggesaksbehandling, seksjonering, deling og konsesjoner, jordskifte, odel, eiendomsmegling og oppgjør, tomtefeste, forpaktning, generasjonsskifter i landbruket, dyrevelferd, landbrukshold, støtteordninger, allmenninger og samvirkeforetak, entreprise og bustadoppføring, energi og vassdrag.

Gjennom betydelige oppdrag for OL 94, tung tilstedeværelse ved en rekke alpindestinasjoner og solid lokalkunnskap, har vi utviklet en særlig kompetanse på eiendomsutvikling og grunneiersamarbeid.

Gjennom mangeårig samarbeid med Norges Bondelag, Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Tomtefesterforbundet etc. har vi utviklet en nærhet til landbruksjussen og tingsrettslige forhold. Et betydelig antall tingsrettslige spørsmål er gjennom tidene blitt avklart i Høyesterett i saker hvor våre advokater har hatt prosessoppdrag.

Når det gjelder eiendomsmegling, har vi både oppgjørsmedhjelper og medhjelper blant våre funksjonærer. Dette setter oss i stand til å drive eiendomsmegling og oppgjør til svært konkurransedyktige priser.
 
Kontaktperson: Oddvar Møllerløkken
Advokater i avdeling for fast eiendom: Eivind Bjøralt, Bergsvein TræthaugJo Are Aa. Brænden  Lars O. Veen, Mari Jøndal Bjertnæs


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Ringsakervegen 45, Brumunddal | Storgata 23, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | Faks: 61 27 99 51 | E-post: post@thallaug.no

Personvernerklæring og cookies.

 

Følg oss på sosiale medier: