Advocatia logo

05.08.2020

Saksøkt pr. e-post?

Av: advokat/partner Kristian Berg Tomren

Sommerferien er over. For mange er det tid for opprydding i innboksen og sletting av uønsket e-post. Spamfilteret klarer ikke å fange opp alt. I forbindelse med årets ryddejobb, bør både virksomheter og privatpersoner merke seg de nye reglene i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Fra 19. juni 2020 kan domstolene sende deg blant annet stevninger, konkursvarsler og innkallinger til rettsmøter per e-post eller til din digitale postkasse.

I rettslige prosesser skal en del viktig informasjon fra det offentlige til parter og aktører gis i form av såkalte «forkynnelser». Dette innebærer at informasjonen må overbringes på en bestemt måte, for å sikre at den kommer frem til rette vedkommende og at informasjonsmottakelsen kan bevises i ettertid. Eksempelvis gjennom postforkynnelse (oversendelse av vanlig brev vedlagt mottakskvittering eller rekommandert brev) eller stevnevitneforkynnelse (personlig meddelelse på virksomhetsadresse eller bopel).

Det har tidligere ikke vært anledning til å foreta forkynnelse ved elektronisk oversendelse av dokumenter. Dette er nå endret med virkning fra 19. juni 2020. Offentlige myndigheter, herunder de alminnelige domstoler, jordskifterettene, fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, påtalemyndigheten, namsmenn, lensmenn og fylkesmenn, kan etter de nye reglene forkynne dokumenter ved elektronisk oversendelse per e-post. Forkynnelsen skal i så fall anses som skjedd når den som skal motta forkynnelsen, bekrefter å ha mottatt oversendelsen. Det vil ikke være tilstrekkelig som bekreftelse at det er bedt om en lesebekreftelse ved oversendelse av e-post, slik som for eksempel standard lesebekreftelse i Outlook.

En forutsetning for at forkynnelse per e-post skal være effektivt og fungere, er at den som skal utføre forkynnelsen har tilgang til korrekt e-postadresse til mottakeren. Lovgiver har derfor forutsatt at e-postadresser bør kunne innhentes på ethvert trinn av saken, også uformelt, og at den som bruker adressen bør gjøres kjent med at forkynnelse kan skje til adressen.

I tillegg til forkynnelse per e-post, åpner de nye lovreglene for forkynnelse gjennom oversendelse av informasjon til digitale postkasser som Altinn, Digipost og e-Boks. Dersom løsningen automatisk genererer en tilbakemelding om at forsendelsen er åpnet, skal forkynnelsen anses som skjedd når den automatiske meldingen er returnert til den som utførte forkynnelsen eller som skal motta bekreftelsen. Meldingen som automatisk returneres skal anses som en mottakskvittering.

Ved mottak av forkynnelser per e-post eller i digital postkasse, er det som ellers viktig å være klar over at forkynnelser som hovedregel utløser rettsvirkninger. Eksempelvis kan tilsvarsfrister og ankefrister starte å løpe eller du kan pålegges plikt til å møte i et rettsmøte. Konsekvensene av brudd på slike frister/plikter kan gjerne bli alvorlige og bør etter beste evne unngås.

De nye reglene er midlertidige og gjelder frem til 31. oktober 2020. Men det bør vurderes om tiden er moden for å gjøre ordningen permanent. Slik som i flere av våre naboland. Elektronisk forkynnelse fremstår som et effektivt og hensiktsmessig alternativ til dagens forkynnelsesmetoder, og kan etter omstendighetene bidra til raskere saksbehandling og vesentlige besparelser for det offentlige.


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.