Advocatia logo

14.06.2021

Juridiske rettigheter i regnbuens farger

Juni, som også kalles pride-måneden, markerer en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. I dag har nok de fleste hørt om Prideparaden, men visste du at lovverket har en nokså omfattende regulering av skeives rettigheter?

Protestene i kjølevannet av razziaen mot baren Stonewall Inn i New York 28. juni 1969 regnes som selve startskuddet på pride-bevegelsen verden over. Baren var et kjent møtested for homofile og er den dag i dag et nasjonalt minnesmerke for LHBTI-personers rettigheter. [1] LHBTI er forkortelsen for lesbiske, homofile, bifile, trans og interkjønn personer

Grunnloven (Grl.) § 98 stadfester at «alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling». Bestemmelsen gir uttrykk for et likhets- og ikke-diskrimineringsprinsipp. Sett i sammenheng med Grl. § 92 er staten forpliktet til å respektere og sikre at ingen blir utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Forbudet mot diskriminering eller trakassering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er nærmere regulert i likestillings- og diskrimineringsloven § 6.

Videre er Norge forpliktet gjennom en rekke internasjonale konvensjoner. En av disse er Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) som er gjort til en del av norsk rett gjennom menneskerettighetsloven. Etter EMK art. 8 har enhver rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, og EMK art 14 forplikter medlemslandene å beskytte borgerne mot diskriminering.

En av de mer kjente dommene på området er Christine Goodwin mot Storbritannia. Saken gjaldt transseksuelles rett til juridisk anerkjennelse av nytt kjønn. Klageren hadde gjennomgått kjønnsoperasjon, men Storbritannia nektet kvinnen ny fødselsattest som stadfestet at hun var kvinne. Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD) slo fast at dette var brudd på kvinnens rett til privatliv etter EMK art 8.

Diskriminerende eller hatefulle ytringer på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk er også straffbart etter straffeloven § 185. Videre er det ved straffeutmålingen en skjerpende omstendighet at en straffbar handling er begått mot noen på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, jf. Straffeloven. § 77 bokstav i.

En av Thallaugs grunnverdier er respekt. I dette ligger blant annet at vi skal vise respekt og romslighet for hverandre, klienter, motparter og andre, uavhengig av legning, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

 

[1] Aftenposten 27. juni 2018


Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.