Advocatia logo

04.02.2022

Gjesteforelesning i tingsrett med advokat Jo-Are Brenden

Hvem eier egentlig stolene på Thallaug sitt møterom, og hvilken råderett over stolene har eierne i firmaet?

Dette var ett av eksemplene advokat Jo-Are Brenden brukte da han holdt gjesteforelesning for jusstudentene ved HINN i tingsrett. Sameie var temaet for forelesningen, som ble gjennomført i samarbeid med Jussforeningen. Noen av problemstillingene som ble tatt opp er når man befinner seg i et bundet eller fritt sameie, hvor langt en råderett kan strekkes og hvem som kan eie noe.
Presentasjonen inneholdt flere sentrale punkter for å forstå sameie, underbygget med en rekke utdrag fra rettspraksis og forarbeider, i tillegg til eksempler fra saker Jo-Are selv har prosedert.

Som eksempel kan nevnes Rt. 1999 s. 146 der en av eierne, med 65%, ville gå til søksmål for å få en leieavtale hevet. De andre sameierne ønsket ikke dette. Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var da om sameiere som samlet utgjør flertallet, kan fatte vedtak om å gå til søksmål også på vegne av mindretallet. Svaret på dette var nei. Høyesterett uttalte at «….at Hansen som flertallssameier må ha adgang til i eget navn og for egen regning å reise søksmål om fravikelse av sameieeiendommen……Spørsmålet er så om det er grunn til å gå et skritt videre slik at Hansen som flertallssameier kan reise søksmålet i samtlige sameieres navn og representere også mindretallssameierne for domstol. Jeg finner at dette spørsmålet må besvares benektende.». Selv om vedtaket i praksis vil ha noe å si også for de andre sameierne, ved tapt leieinntekt hvis avtalen kunne heves, kan flertallet på egen regning velge å gå til søksmål, under forutsetning av at det foreligger et gyldig flertallsvedtak om dette i sameiet.

Vi håper forelesningen var lærerik, og ønsker studentene lykke til på eksamen!
Og vil du ha enda mer faglig påfyll om samme tema, anbefaler vi at du hører på siste episode av vår podcast "Tilsvar fra Thallaug" som du finner her.

Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Ringvegen 3, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.