Advocatia logo
Aktuelt
05.09.2023

Vil du jobbe med dyktige og engasjerte kollegaer i et hyggelig og raust arbeidsmiljø? Vi har ledige stillinger for advokater og advokatfullmektiger i våre avdelinger for forretningsjuss og fast eiendom.25.08.2023

Advokatfirmaet Thallaug har hatt gleden av å bistå Gudbrandsdal Energi Holding AS, Eidefoss AS og Nord-Østerdal Kraftlag SA med etableringen av Innlandet Fornybar AS.11.08.2023

Hans' pågående herjinger har gitt samfunnet og eiendomsbesittere store skader. Vi ser bilder av store materielle tap forårsaket av overvann, flom og skred. Men hvem har egentlig ansvaret for alt vannet? Er det det offentlige eller du som grunneier som skal bære ansvaret, både når det gjelder sikring i forkant og eventuelt økonomisk tap etter ødeleggelser?24.06.2023

Hvis du blir syk før ferien eller under ferien, kan du ha rett til å kreve ferien utsatt til senere i året. Forutsetningen er at du blir 100 % arbeidsufør.23.06.2023

Advokatfirmaet Thallaug ANS har hatt gleden av å bistå aksjonærene i Mylift Holding AS i forbindelse med salg av Mylift-konsernet til Renta Norway AS.26.04.2023

Vi opplever at mange har lurer på hva en fremtidsfullmakt er og om de bør skrive en. Flere er også usikre på hva en slik fremtidsfullmakt eventuelt bør inneholde. Les mer om fremtidsfullmakter...21.04.2023

Hvis du gir hytte, bil eller penger til barna, er det enten gave eller forskudd på arv. Det er tilsynelatende ingen forskjell, verken for giver eller mottaker. Har du flere barn, er forskjellen likevel stor. Så hva er egentlig forskjellen på gave og forskudd på arv, og hvordan kan man unngå en arvetvist?30.03.2023

Alle selskaper skal ha et styre med ett eller flere medlemmer. Dersom selskapet saksøkes, vil styreleder eller et styremedlem representere selskapet og motta forkynnelser på selskapets vegne. Men hva skjer med søksmålet hvis styret fratrer underveis?15.03.2023

I en del avtaleforhandlinger er forutsetningen at man ikke er enige om noe før man er enige om alt, men det finnes flere måter å inngå og utforme avtaler på. Tar du et signeringsforbehold, står du tryggere i forhold til når en bindende avtale faktisk er inngått.22.02.2023

Facebooks og Instagrams målrettede markedsføring er ulovlig.07.02.2023

Mediene presenterer stadig dystre budskap om ekstremvær og økende nedbørsmengder. Vi ser bilder av store materielle skader forårsaket av overvann, flom og skred. Men hvem har egentlig ansvaret for alt vannet? Er det kommunen eller du som grunneier?01.02.2023

Etter fire år med permisjon fra Thallaug, hvor han har jobbet som dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer i Vestre Innlandet tingrett, er Lars Otterholt Veen nå tilbake i Thallaug.26.01.2023

Store deler av landet er dekket med snø, men opplever samtidig varierende temperaturer. Sammen medfører forholdene at det allerede i januar ikke er uvanlig å se fallende istapper og snøras fra ulike tak. Men hva hvis uhellet er ute og noen rammes av et takras?11.01.2023

Som styremedlem eller daglig leder er det viktig å ha et bevisst forhold til de pliktene slike posisjoner innebærer, og det erstatningsansvaret som potensielt sett kan oppstå. Dette kan for eksempel bli aktuelt dersom det er gitt mangelfull informasjon til investorer, kreditorer eller andre med økonomisk interesse i selskapet. Arne Johan Dahl har skrevet om erstatningsansvar for styre og daglig leder og sett nærmere på to nyere dommer fra Høyesterett.05.01.2023

Advokatfirmaet Thallaug tilbyr konkurransedyktige priser på våre tjenester.03.01.2023

Ingrid rykket opp fra å være advokat med flere års erfaring i firmaet. Arne Johan kom fra stilling som advokat hos Regjeringsadvokaten. Les mer om våre nye partnere her.22.12.2022

Advokatfirmaet Thallaug har i andre halvår vært involvert i et tosifret antall SMB-transaksjoner – med en samlet verdi på over 2 milliarder. Dette markerer slutten på et år med svært høy aktivitet og mange spennende transaksjoner.21.12.2022

Thallaug ønsker å delta i en felles innsats for en bærekraftig fremtid og har det siste året jobbet mot å bli en sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift.09.12.2022

Hvis en arbeidsgiver ikke utbetaler lønn, hvilke virkemidler har en ansatt?28.11.2022

Det er mye du kan gjøre på egen eiendom uten å sende byggesøknad, selv om hovedregelen i plan- og bygningsloven er at byggetiltak krever søknad og tillatelse.  Unntakene er fine for den som har mer lyst til å bruke tid på å bygge enn å søke. Her er noen eksempler på hva du kan gjøre uten å sende byggesøknad.11.11.2022

Lytt til vår podcast Tilsvar fra Thallaug - til jusstudenter og andre som vil lære mer om juss.10.10.2022

Store infrastrukturprosjekter tiltrekker seg utenlandske aktører, og utenlandske firmaer bringer ny kontraktspraksis til norske anbudskonkurranser. Vi ser en økende bruk av Joint Venture.02.09.2022

Et tre kan være estetisk flott, skjerme for innsyn og ha betydning for naturmangfoldet. Et tre kan imidlertid også ha mye løvfall, stenge for sol, lys og utsikt. At naboer har ulike syn på om en tre skal felles, er ikke et ukjent fenomen. Men når kan du kreve at treet på naboens eiendom fjernes eller beskjæres?22.08.2022

Med høsten kommer høysesong for friluftsliv, og mange trekker til skogs eller til fjells for å nyte naturen og den skiftende årstiden. Aktivitetene og mulighetene er mange. Allemannsretten gir oss stor frihet til å utøve hobbyene våre, også på eiendommer som tilhører andre. Men, helt fritt er det ikke.12.08.2022

Vi har gleden av å ønske velkommen til vår nye advokatfullmektig, Aslak Årsvoll Undheim.30.06.2022

Fra 1. juli 2022 vil ikke arbeidsgivere lenger kunne ansette arbeidstakere midlertidig uten å ha en særskilt begrunnelse for det. Les mer om adgangen til midlertidig ansettelse... 23.05.2022

Når du eier en eiendom, eier du da også luftrommet over denne – og i tilfelle hvor langt opp i lufta eier du? Eller er lufta fri for alle? Hva sier Høyesterett om eiendomsrettens utstrekning?12.05.2022

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og skal sikre allmennheten tilgang til informasjon. Er du usikker på om din virksomhet berørt av den nye åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022? Da kan du delta på vårt frokostseminar 30. mai 2022.11.05.2022

Når to eller flere venner, hyttenaboer eller andre med felles interesser ønsker å gjøre noe sammen som krever en bankkonto, forlanger banken et organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. Da dukker spørsmålet opp: Hva slags samarbeidsform har vi etablert, eller hvilken samarbeidsform ønsker vi å etablere? Forening, sameie eller samvirkeforetak?19.04.2022

Advokatfirmaet Thallaug ANS v/Tore Thallaug og Kristian Berg Tomren er juridisk rådgiver i forbindelse med etableringen av investeringsfondet Varde Investeringslaug.08.04.2022

Aksjonærene i et aksjeselskap utøver sine eierrettigheter på selskapets generalforsamling. Aksjelovens utgangspunkt er at generalforsamlingen beslutter det et simpelt flertall av de avgitte stemmene har stemt for eller mot. Aksjonærer som representerer mer enn 50% av stemmene kan derfor, som hovedregel, fatte beslutninger som mindretallet må respektere. Selv om de ikke er enige.08.04.2022

I siste nummer av Tidsskrift for eiendomsrett gjennomgår advokat Aslak Runde utjenlighetsvilkåret i jordskiftelova § 3-2. Bestemmelsen er et grunnvilkår for jordskifte, og derfor svært praktisk for alle som driver med jordskiftesaker.10.03.2022

Ingen kan gjengi eller vise offentlig et fotografi som avbilder en person uten først å ha innhentet samtykke fra den som er avbildet, det slår åndsverkloven § 104 fast. Vi «eier» altså alle retten til vårt eget bilde, også på sosiale medier og på nettet ellers. Med fremveksten av sosiale medier og dagens fotobruk er bestemmelsen mer aktuell enn noen gang. Samtidig er det neppe noen stor overdrivelse å anta at det syndes mye mot bestemmelsen.18.02.2022

Planlegger du å overføre større verdier til ett eller flere av barna? Familiehytta, familiebedriften eller odelsgården? Husk at voksne mennesker som ikke sitter i uskiftet bo, har all frihet til å yte gaver mens de lever, til den de måtte ønske.04.02.2022

Hvem eier egentlig stolene på Thallaug sitt møterom, og hvilken råderett over stolene har eierne i firmaet?

Dette var ett av eksemplene advokat Jo-Are Brenden brukte da han holdt gjesteforelesning for jusstudentene ved HINN i tingsrett.03.02.2022

De fleste har en tanke om at avtaler som gjelder fast eiendom bør tinglyses. Man hører også nevnt at det er viktig å skaffe rettsvern. Tinglysing er en rettsvernsakt. Men hvilket vern er det rettigheten din får når avtalen blir tinglyst?21.01.2022

Fra tid til annen dukker det opp saker hvor helsepersonell har tilegnet seg opplysninger om en pasient, som de ikke skulle ha gjort. Selv om det er et stort spenn i omfang og alvorlighetsgrad i disse sakene, vil urettmessig snoking i pasientopplysninger alltid kunne få store konsekvenser for de involverte.10.01.2022

Vi har gleden av å meddele at Øystein Skurdal er ansatt som advokat i Thallaug.20.12.2021

Vi gratulerer Aslak Runde med Møterett for Høyesterett!16.12.2021

Det nærmer seg jul, julesnøen har kommet og mange er på jakt etter det perfekte juletreet. Treet skal være av riktig art, passe høyt, passe bredt og passe fyldig. Flere benytter anledningen til å kombinere jakten med en tur i skogen for å få skikkelig julestemning. Men kan man egentlig bare gå ut i skogen og hogge ned drømmetreet selv?16.11.2021

Vi har de siste årene opplevd en oppkjøpsbølge i transaksjonsmarkedet. Trenden har fortsatt og tiltatt i andre halvdel av 2021. 29.09.2021

Problemstillinger knyttet til inngjerding rundt fritidsboliger har hatt tiltagende hyppighet i år. Det bidrar til uenighet både mellom hytteeiere, mellom hytteeiere og dyreeier og mellom kommune og hytteeiere.02.09.2021

Endringer i konkursloven 1. juli 2021 gjør at konkurser åpnet i Norge kan bli anerkjent i et annet land, og motsatt.13.08.2021

Skattedirektoratet tillater likevel ikke drop down-fisjon av samvirkeforetak23.06.2021

Advokat Kjetil Schonhowd har på forespørsel bidratt med råd og synspunkter i en artikkel om restrukturering av privatpersoners gjeld i Finansavisen.14.06.2021

Juni, som også kalles pride-måneden, markerer en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. I dag har nok de fleste hørt om Prideparaden, men visste du at lovverket har en nokså omfattende regulering av skeives rettigheter?

 10.06.2021

- Snylting var ikke i strid med god forretningsskikk

Borgarting lagmannsrett avsa 15. april 2021 dom i saken mellom Bank Norwegian og BRAbank, Ikano Bank og Komplett Bank, jf. LB-2019-36567. Bank Norwegian hadde gjennom Google Ads betalt for at kunder som søkte på konkurrentenes navn fikk opp en lenke til Bank Norwegian som topptreff. Lagmannsretten la til grunn at dette ikke var i strid med god forretningsskikk.  19.03.2021

Koronapandemien har ikke bremset transaksjonsaktiviteten. Advokatfirmaet Thallaug har det siste halvåret vært rådgiver i en rekke spennende transaksjoner02.03.2021

Vi er midt i vinterferietid, høysesong for bruk av alle Norges skiløyper. Men, hvilken rett har du egentlig til å ferdes på ski, og hvilken har man til å anlegge preparerte skiløype? Hvor omfattende er rettigheten din, og hva om noen ønsker å brøyte istedenfor å ha skiløype?19.02.2021

Er du jusstudent og skal skrive masteroppgave innenfor
eiendoms- og forretningsjuridiske fagområder? Da kan du søke stipend og skriveplass hos oss.10.02.2021

Kjetil Schonhowd har som bostyrer fått være med på en sjelden anledning, nemlig å overrekke et 691 år gammelt skinnbrev til Maihaugens arkiver. Kulturminnet ble funnet i en bankboks... 02.02.2021

Barnehageloven fastslår at kommunene skal forvalte sin myndighet etter loven basert på likebehandling av kommunale og private barnehager. Spørsmålet om hva som er likeverdig har imidlertid vist seg vanskelig i praksis.27.01.2021

Drøyt 8 måneder etter at den nye loven om rekonstruksjon av virksomheter trådte i kraft er det nyttig å se på i hvor stor grad loven har blitt tatt i bruk, hva som har fungert og hva som evt. ikke har fungert. 18.01.2021

Høyesterett har i dom 22.12.2020 gitt et viktig bidrag til å sette terskelen for hvilke handlinger som kan omfattes av forbudet mot seksuell trakassering. Dommen er også viktig for alle som opplever seksuell trakassering og kan belyse konsekvensene av manglende håndtering av seksuell trakassering på arbeidsplassen18.12.2020

I henhold til tidligere undersøkelser bytter tilnærmet halvparten av oss en eller flere av gavene vi får til jul. Men, til tross for gode forbrukerrettigheter i Norge, er det ingen lov som gir deg rett til å få byttet din gave. Hvordan sikrer du så at den du gir en gave kan få byttet denne?04.12.2020

Når kan utleier holde leietaker ansvarlig for at leieobjektet ikke tilbakeleveres i forventet tilstand? Og hva kan utleier krevet erstattet? Les mer om utleiers rettigheter her. 24.11.2020

Når er offentlige krav på tilbakebetaling  foreldet? Hvor lenge etter selve feilutbetalingen, for eksempel av offentlig støtte, kan denne kreves tilbake?02.11.2020

Kan du bli erstatningsansvarlig overfor banken for et forbrukslån du aldri har tatt opp?26.10.2020

Regjeringen har nylig lagt frem sitt forslag til endring av domstolstrukturen. Og inntil videre er det for de lokale domstolene fremdeles gode nyheter. Alle de lokale rettsstedene skal bestå, men det foreslås større rettskretser.25.09.2020

Samvirkeforetak kan skattefritt gjennomføre drop down trekantfusjon. Det er klart etter at Advokatfirmaet Thallaug på vegne av klient har innhentet en bindende forhåndsuttalelse fra Skatteetaten om skattefri omstrukturering av et samvirkeforetak. 18.09.2020

Når et ekteskap eller samboerskap opphører, må man som foreldre ta stilling til flere ulike problemsstillinger som gjelder felles barn. Det viktigste foreldrene må beslutte er hvor barnet skal bo fast og hvilket samvær barnet skal ha med den andre av forelderen. Rådgivning fra advokat og valg tidlig i prosessen kan være avgjørende for utfallet av en barnefordelingssak.16.09.2020

Advokatfirmaet Thallaug har så langt i 2020 vært rådgiver i en rekke spennende transaksjoner.03.09.2020

Vi er pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss oppdrag for nye oppdragsgivere, og har i samarbeid med Verified en elektronisk løsning som benytter seg av BankID.

 05.08.2020

Sommerferien er over. For mange er det tid for opprydding i innboksen og sletting av uønsket e-post. Spamfilteret klarer ikke å fange opp alt. I forbindelse med årets ryddejobb, bør både virksomheter og privatpersoner merke seg de nye reglene i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Fra 19. juni 2020 kan domstolene sende deg blant annet stevninger, konkursvarsler og innkallinger til rettsmøter per e-post eller til din digitale postkasse.16.06.2020

Det er sommer og problemstillinger relatert til utmarksrettigheter tiltar hvert år på denne tiden. De siste årene har vi registrert et økende antall konflikter relatert til særskilt beiterettigheter og jakt...22.05.2020

Koronaviruset har satt spor i arbeidslivet på ulike måter, og flere virksomheter ønsker at arbeidstakere skal legge ned en ekstra arbeidsinnsats for å sikre videre drift. Selv om lovgiver ikke har kunne forutsett koronaviruset, har de gjennom arbeidsmiljøloven gitt arbeidsgiver en rett til å pålegge arbeidstaker arbeid utover det avtale på visse vilkår.08.05.2020

Vi har gleden av å meddele at Ingrid Klokk Sandberg er ansatt som advokat i Thallaug med tiltredelse i august.29.04.2020

De nye reglene om restrukturering er et godt, og forhåpentligvis effektivt, instrument for håndtering av virksomheters økonomiske utfordringer, slik at unødvendige konkurser unngås.21.04.2020

Utbruddet av Covid-19 har medført en forenklingsforskrift med prosessregler for domstolene som er mer tilpasset utbruddet. Tiden vil vise om saksbehandlingen blir for enkel, eller er noen av tiltakene uansett var på sin plass. Les mer om domstolene og koronautbruddet her...26.03.2020

Hva må til når koronapandemien setter forretningsrelasjoner på prøve og mange virksomheter mister viljen og evnen til å oppfylle sine egne avtaleforpliktelser?

- Er koronapandemien i seg selv en så uforutsett og ekstraordinær begivenhet at den fritar virksomheten fra å oppfylle sine avtaler?
- Hva med påleggene fra offentlige myndigheter?
- Kan det kreves utsettelse til situasjonen har normalisert seg?
- Hvordan sikrer vi våre rettigheter og interesser?

Les advokat Kristian Berg Tomrens kronikk om avtaleforpliktelser i en krevende tid.03.03.2020

Regjeringen foreslår å beholde alle dagens rettssteder12.02.2020

Advokatfirmaet Thallaug har en avtale med Glommen Mjøsen Skog SA – som tilbyr sine andelseiere én time juridisk hjelp fra våre advokater.31.01.2020

I en artikkel i Advokatbladet belyser våre advokater Aslak Runde og Oddvar M. Møllerløkken hvorfor de mener det gjenstår et arbeid før domstolstrukturen kan anses forsvarlig ferdigbehandlet.23.01.2020

Rett før jul 2019 ble fusjonen mellom Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA gjennomført. Vi er stolte over å ha vært partenes juridiske hovedrådgiver på fusjonsavtalen, gjennomføringen og implementering av fusjonen.16.01.2020

Visste du at Advokatfirmaet Thallaug i 2019 var rådgiver i mer enn 20 større transaksjoner, som hadde en samlet transaksjonsverdi på ca. 3 milliarder kroner?

Vi bistod både lokalt og regionalt næringsliv...29.11.2019

Vi ønsker velkommen til vår nye advokatfullmektig, Espen Enger Halvorsen.10.10.2019

I kjølvannet av domstolkommisjonens forslag om å legge ned tingrettene i Sør- og Nord-Gudbrandsdal og jordskifteretten, har Thallaug-advokat Aslak Runde skrevet en kronikk i dagens utgave av GD.

Thallaug mener det er viktig for både Gudbrandsdalen og Lillehammer at alle nå tar opp kampen for å beholde domstolene.

Thallaug vil følge opp med å invitere et bredt utvalg av representanter fra Lillehammer og Gudbrandsdalen til å engasjere seg. Siste ord er ikke sagt i denne saken.01.10.2019

Advokat Kristian Berg Tomren har representert fire slektsarvinger i en langvarig arvesak mot Frelsesarmeen og Norsk Luftambulanse. Slektsarvingene har i Gulating lagmannsrett blitt tilkjent aksjer for over kr 22 millioner og sakskostnader for både tingrett og lagmannsrett. Les mer om arvesaken her.11.09.2019

advokathjelp til næringsvirksomheten din mens du er på hytta. Vi bistår næringsdrivende i Oslo og omegn som tilbringer tid i vårt område i fritiden. Klientene tar et stopp hos oss på Lillehammer enten på veg til eller fra hytta. Vi møter også på hytta, om det er mest praktisk.10.09.2019

Den nye loven vil blant annet få betydning for deg som allerede har skrevet testament, for deg som ønsker å skrive testament, for gjenlevendes rettigheter i uskifte og for adgangen til å gi forskudd på arv.

Hilde Goflebakke har skrevet om hvilke endringer i den fornyede arveloven du bør merke deg. Artikkelen er på trykk i HA i dag og kan også leses på Ha.no.

Du kan også lese artikkelen om ny arvelov i sin helhet her.25.06.2019

Lillehammer Olympiapark AS, bistått av advokat Aslak Runde, er frifunnet for alle fremsatte krav fra ROK AS. Les mer...31.05.2019

Tore Thallaug er valgt inn som nytt medlem i Norges Idrettsforbunds lovutvalg. Lovutvalgets oppgave er bl.a. å ...29.03.2019

Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen har vunnet saken vedrørende "Il Tempo Extra Gigante" i det Høyesterett torsdag 28. mars avviste Caprino Filmcenters anke.

Les mer...15.01.2019

Kristian Berg Tomren har skrevet artikkel i GD om viktigheten av vern av virksomhetens fortrolige opplysninger om drifts- og forretningsforhold, knowhow og teknologiske opplysninger.

Les hvorfor man som bedriftseier, styremedlem eller næringslivsleder bør ha et bevisst forhold til å beskytte sine forretningshemmeligheter.14.01.2019

I forbindelse med Thallaugs 100-årsjubileum har advokat og daglig leder, Aslak Runde skrevet en artikkel med sine betraktninger om advokatrollen.

Du kan lese hele artikkelen her eller i Oppland Arbeiderblad.18.12.2018

Vi har gleden av å meddele at vi går inn i det nye året med to nye partnere.03.12.2018

Eidsivating lagmannsretten avsa 3. desember dom i saken hvor advokat Aslak Runde har representert Hunderfossen Familiepark AS mot Caprino Filmcenter AS.

Les mer...

 06.11.2018

Fylkeskommunen v/Statens vegvesen kan være ansvarlig for skadene på bilen. Advokat Lars Otterholt Veen har skrevet en kort kommentar i GD, som den siste uken hatt flere oppslag om biler som fikk skader på fv. 312. Årsaken til skadene var tverrgående asfaltkanter i kjørebanen som følge av veiarbeid.
Mange av dem som ble berørt vil erfaringsmessig ta kostnadene selv, men i dette tilfelle kan det være grunnlag for å kreve tapet dekket av veieier.

Les mer om ansvar for skader på kjøretøy som følge av veiarbeid.20.08.2018

Vi har gjennom årene gjentatte ganger erfart at samboere tror de har like god rettigheter som gifte. Advokat Tore Thallaug har skrevet lørdagskronikken i Aftenposten hvor han begrunner hvorfor samboere bør vurdere å gifte seg. I stedet for å bruke penger på advokat for å få laget samboeravtale og testament, er det gratis å gifte seg.

Les mer...13.07.2018

Retten til erstatning etter områdevern kan være større enn det staten gir uttrykk for. Grunneiere og rettighetshavere innenfor de nyopprettede verneområdene bør være oppmerksomme på dette før fristen for å kreve erstatning utløper 20.8.2018.

Les mer om erstatning og områdevern i artikkel skrevet av Lars Otterholt Veen publisert i GD 13.7.2018.

Pdf-versjon.14.06.2018

Vi bistår store og små bedrifter med å bli klar for de nye personvernreglene som trer i kraft i sommer. Samtidig har vi også selv måttet gå gjennom våre egne rutiner for å sikre at vi opptrer i samsvar med den nye personvernlovgivningen. I den forbindelse har vi utarbeidet ny personvernerklæring som du fremover vil finne en link til på vår hjemmeside. Ta gjerne kontakt med Tore Thallaug hos oss om du har spørsmål til vår personvernerklæring eller ønsker en samtale om hvordan din bedrift skal møte de nye personvernreglene.

Les mer...13.02.2018

I årets første måned har den verdensomspennende #metoo-kampanjen rullet videre, mens nyhetsbildet har vært preget av trakasseringssaker i både politikken, nærings- og kulturlivet. Samtidig har ny likestillings- og diskrimineringslov trådt i kraft, og virksomhetenes frist for implementering av skriftlige varslingsrutiner for lengst løpt ut. Seriøse og ansvarsfulle ledere bør kjenne sin besøkelsestid og ta nødvendige grep.

Les mer om likestillings- og diskrimineringsloven her.16.01.2018

Vi har gleden av å meddele at advokat Kristian Berg Tomren er tatt oppsom partner i advokatfirmaet Thallaug.

Les mer...12.01.2018

Det kan bli erstatning selv om du har undertegnet en erklæring om fraskrivelse av erstatning fra Statens vegvesen. Det er fastslått av Eidsivating lagmannsrett. Advokat Bergsvein Træthaug har skrevet artikkel i Bondebladet på trykk 11. januar 2018. Les hele artikkelen her. Eller last ned som pdf.24.11.2017

GDPR er en forkortelse for General Data Protection Regulation og er nye personvernforordninger som må implementeres innen mai 2018 i EU og EØS-landene.

Les mer...16.11.2017

Les mer...09.11.2017

Thallaug har gleden av å meddele at ytterligere en av våre partnere – advokat Jo Are Aamodt Brænden – har fått Møterett for Høyesterett.

Les mer...11.08.2017

Lensmannen har ikke lenger noen rolle i forbindelse med naturskader. Den som rammes av naturskader må selv sørge for å dokumentere skadene.

Ny lov om erstatning for naturskader trådte i kraft i 2017. Loven gir i hovedsak erstatning for de samme skadene som tidligere, men det er store endringer i fremgangsmåten for å søke om erstatning.

Les mer...26.10.2016

Den 26. oktober 2016 holdt Aslak Runde foredrag på Nasjonalbibiotekets landskonferanse for foto i Oslo.

Foredraget kan lastes ned her.

____________________________

Aslak Runde har også skrevet en artikkel om opphavsrett som omhandler dom avsagt 1. februar 2016 i erstatningssaken som fotograf Sjøwalls arvinger hadde anlagt mot Norsk Folkemuseum. Retten frifant Folkemuseet, og dommen er nå rettskraftig.

Les kronikken publisert i Museumsnytt 3/2016 her.01.05.2016

Vi har gleden av å meddele at advokat Kjetil Schonhowd har tiltrådt som partner i advokatfirmaet Thallaug. Les mer..01.04.2016

Forslag til ny åndsverklov ble sendt på høring den 17. mars 2016. Lovforslaget inneholder flere nye og interessante bestemmelser. Det legges opp til en utvidet beskyttelse av skapende og utøvende kunstneres interesser, samtidig som filmstrømming fra piratsider kan lede til straff og erstatningsansvar. Les mer..05.02.2016

Et tilbygg på en bolig kan kreve omfattende byggesaksbehandling. Når det skal bygges ny E6 og bru over Lågen, kan byggearbeidet starte uten noen slik behandling. Bygging av ny E6 er etter all sannsynlighet det største byggeprosjektet i Gudbrandsdalen i dette århundret. Prosessen så langt har gitt noen erfaringer. For den som blir berørt av den nye vegen kan det være viktig å kjenne til hvordan planlegging og E6-utbygging foregår. Les mer..21.01.2016

For å være mer tilgjengelig for våre klienter har vi åpnet filialer på Gjøvik og i Brumunddal.  Les mer..20.01.2016

Advokatfirmaet Thallaug ANS har siden februar 2015 vært hovedsamarbeidspartner for Jussforeningen ved Høgskolen i Lillehammer.  Les mer..
Advokatfirmaet Thallaug ANS, Postboks 354, 2602 Lillehammer

Storgata 121, Lillehammer | Ringsakervegen 45, Brumunddal | Strandgata 30, Gjøvik

Telefon: 61 27 99 50 | E-post: post@thallaug.no


 

Personvernerklæring og cookies.    |    Elektronisk løsning for kundekontroll.